شنبه, 22 آبان 1395 16:13

نشست خبری همایش بحران های ژئوپلیتیکی جهان اسلام

 سالن خوارزمی - دانشگاه شهید بهشتی - 1395/08/17