شنبه, 07 فروردين 775 18:36

سخنرانی در جمع دانشجویان دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری

 آشنایی با دفاع مقدس - سخنرانی در جمع دانشجویان دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری - 1396/03/23

 

Media