چهارشنبه, 29 فروردين 1397 10:21

دکترسیدیحیی صفوی: تا بیست سال آینده با چالش کمبود منابع آب مواجه خواهیم بود

دکترصفوی ، استاد جغرافیای سیاسی تأکید کرد:
بدون تردید  ملت و کشور عزیز ما ایران و دولت ما طی بیست سال آینده با چالش کمبود منابع آبی مواجه خواهند بود  و چالش کمبود منابع آبی وضعیت تولیدات کشاورزی، محیط زیست و صنایع کشور که احتیاج به آب دارند و همچنین آب شرب جمعیت کنونی هشتاد  و یک میلیون نفری و جمعیت 150میلیونی ایران در آینده را تحت تأثیر قرار خواهد داد.

پنج شنبه, 23 فروردين 1397 12:06

عیادت از امیرسیدحسام هاشمی

اینجانب امیرسیدحسام هاشمی را از جنگ کردستان می شناسم. آن زمان ایشان سروان بود و از فرماندهان بسیار مؤمن و با فکر به شمار می رفت و به کردستان آمده بود و در کنار شهید صیاد شیرازی حضور داشت. تقریباً بازوی راست صیاد شیرازی بود. ایشان در آزادسازی سنندج و بعد محورهای مختلف نقش داشت. شجاعت و ایمان بسیار بالایی داشت و در جنگ خدمات بسیاری انجام داد. با سپاه کاملاً هماهنگ بود.

صفحه1 از83