شنبه, 10 مهر 775 12:08

چهارشنبه 22 آذرماه 1396

چهارشنبه 22آذرماه 1396

صبح امروز در جلسه دفاعیه یکی از دانشجویان مقطع دکتری دانشگاه تربیت مدرس شرکت کردم. به عنوان استاد مشاور دفاعیات خودم را از رساله دانشجو که به منازعات ژئوپلیتیکی قاره آفریقا پرداخته بود بیان کردم. در نهایت رساله با نمره عالی پذیرفته شد.

بعد از ظهر به دانشگاه عالی دفاع ملی رفتم و جلسه مطالعات گروهی دانشجویان پژوهش محور را برگزار کردم. دانشجویان فصل سوم تحقیق خود را با موضوع بحران های ژئوپلیتیکی جهان اسلام با تأکید بر غرب آسیا ارائه دادند. راهنمایی لازم را به آنها دادم.