چهارشنبه, 08 دی 775 09:02

دوشنبه 21 اسفند 1396

دوشنبه 21 اسفند 1396

صبح امروز کلاس درس چالش ها و فرصت های جهان اسلام را برای دانشجویان مقطع دکتری دانشگاه جامع امام حسین(ع) برگزار کردم.
 این جلسه در مورد ویژگی های جمعیتی، نژاد، زبان و اقوام جهان اسلام صحبت کردم. اشاره ای هم به عوامل توانمندساز جهان اسلام به ویژه موقعیت جغرافیایی ممتاز و موقعیت ژئوپلیتیکی جهان کردم.


بعد از کلاس به دانشگاه عالی دفاع ملی رفتم و به عنوان استاد داور در جلسه دفاع نهایی سردار ارشاد منش شرکت کردم. با توجه به مباحثی که جلسه پیش دفاع مطرح کرده بودم، این جلسه صحبت زیادی نکردم و با توجه به اصلاحات دقیقی که دانشجو در رساله اش انجام داده، آن را ارزشمند و قابل دفاع دانستم که در پایان هم با نمره 19/21 پذیرفته شد.
موضوع رساله طراحی الگوی راهبردی دفاع غیرعامل شهری جهت صیانت از مردم در برابر تهدیدات نظامی با مطالعه موردی شهر تهران بود.