چهارشنبه, 08 دی 775 09:06

تدریس ژئواستراتژی جهانی و ایران در دانشگاه تربیت مدرس

سه شنبه 22 اسفند 1396

صبح امروز جلسه ای با دکتریزدی از اساتید دانشگاه شهید بهشتی و آقای میردار از مدیران مرکز اسناد انقلاب اسلامی داشتم.  بعد از جلسه آخرین برگه‌های امتحانی دانشجویان مقطع دکتری دانشگاه دافوس ارتش جمهوری اسلامی را تصییح کردم.
ساعت 13 به دانشگاه تربیت مدرس رفتم. کلاس درس «ژئواستراتژی جهانی و ایران» را برای دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد رشته جغرافیای سیاسی این دانشگاه برگزار کردم.
این جلسه تعاریفی از ژئواستراتژی، ژئواستراتژی و تفاوت آن را با استراتژی ملی و استراتژی نظامی بیان کردم.