اقتضاي مبارزه با جنگ نرم اعتماد مردم به رسانه ملي است ؛ کانديداها را در انتخابات هوادارانشان مديريت کردند و نه بالعکس ؛ اسرائيل تا آخر سال در پي فتنه نظامي جديد است ؛ احتمال ويتناميزه شدن افغانستان بالا رفته ؛ افزايش تحرکات نظامي و اطلاعاتي در منطقه و ديدار 4 ساعته ديک چني با يکي از سران عرب منطقه عليه ايران.


مصاحبه با سردار سرلشكر پاسدار دكترسيد يحيي صفوي - دستيار و مشاور عالي فرماندهي معظم كل قوا

 


قرائن نشان مي دهد بر خلاف تغيير ادبيات، رويکرد نظامي دولت بوش در دولت اوباما نه تنها کاهش نيافته، بلکه تقويت شده است، از جمله ارزيابي هاي اخير، از گسترش استعداد نظامي ، اطلاعاتي نيرو هاي آمريکايي در منطقه وگسترش پيمان نامه هاي امنيتي جديد حکايت دارند، ارزيابي شما از اين تحولات چيست و آيا آن را تهديد ارزيابي مي کنيد؟

استراتژي نظامي دولت اوبا ما با دولت بوش به جزيک تغيير جزئي تغيير اساسي نکرده است و آن تغيير ،کاهش 35 هزار نيرو از عراق وازسوي ديگر افزايش نيروهاي خود در افغانستان است که هم اکنون حدود 83 هزار نيرو به همراه ساير نيروها ي ناتو و نيروهاي "ايساف" كه در اين کشور حضور دارند.
به نظر مي رسد شکست استراتژي نظامي آمريکا در افغانستان سخت تر از شکست در عراق باشد و احتمال اينکه افغانستان به ويتنام ديگري براي نيروهاي آمريکايي و هم پيمانانش تبديل شود در حال تقويت است .


از سوي ديگر بايد اين واقعيت را قبول کرد که حضور بيش از 200 هزار نيروي بيگانه در منطقه بخصوص در جنوب غرب آسيا ، پاکستان، افغانستان،منطقه خاور ميانه و همچنين توسعه پايگاه هايشان در منطقه و فروش ميليارد ها دلار تجهيزات نظامي به عراق، امارات، کويت، عربستان و به غارت بردن منابع نفت اين کشورها باعث اصلي ناامني درمنطقه جنوب غرب آسيا و منطقه خليج فارس و ايران شده است.


به نظر بنده انزجار و تنفر مردم مسلمان منطقه بخصوص افغانستان و پاکستان و عراق و همچنين تنفرمسلمانان جهان از حضور اشغالگران در منطقه به اوج خود رسيده است از طرف ديگر قراداد امنيتي اخير آمريکايي ها و ناتو با افغانستان نشان دهنده اين است آمريکا قصد ترک اين منطقه را ندارد و حضور نيروهاي آمريکا وناتو در افغانستان، پاکستان، درياي عمان و خليج فارس وکشورهاي جنوبي خليج فارس وهمچنين عراق باعث شده است تا کشورهاي روسيه، چين وايران احساس نگراني کنند، چرا که روس ها نگران حضور آمريکا در منطقه آسياي مرکزي، چيني ها نگران دخالت آمريکا در دو ايالت بزرگ مسلمان نشين خود هستند که هم مرز پاکستان، افغانستان مي باشند و جمهوري اسلامي ايران نيز حضور اين نيروها را باعث نا امني در منطقه مي داند و تنها راه ايجاد آرامش و امنيت در خاورميانه را خروج نيروهاي اشغالگر مي داند.

 


دليل اين ميزان خريد تسليحات نظامي از سوي کشورهاي حاشيه خليج فارس بخصوص عربستان، کويت و امارات از آمريکا چيست؟

آمريکايي ها بعد از مسائل عراق، لبنان و فلسطين به دنبال اجراي پروژه ايران هراسي در ذهن برخي سران کشورهاي عربي منطقه هستند ودر2 سال گذشته "ديک چني" در يکي از کشورهاي خليج فارس 4 ساعت در خصوص خطر ايران با پادشاه آن کشور صحبت کرده است به طوري که به دنبال القاي اين موضوع بود که اسرائيل براي آنها خطر نيست بلکه اين ايران است که امنيت آنها را به خطر خواهد انداخت.


موضوع ايران هراسي باعث شده است تا آمريکايي ها ميلياردها دلار از طريق کارخانجات توليد سلاح، سرمايه داران و