چاپ

ساختمان هاي بلند مرتبه در تهران

تاليف دكتر سيد يحيي صفوي ،عضو هيات علمي دانشگاه امام حسين (ع)
برگرفته از مجله رشد آموزش جغرافيا > تابستان 1380 - شماره 58