پنج شنبه, 18 آذر 775 10:00

دکتر صفوی در همایش ملی دیپلماسی آب و فرصتهای هیدروپلیتیک غرب آسیا : دیپلماسی آب نقش ویژه‌ای در تامین امنیت ملی و تعامل یک کشور با کشورهای همسایه دارد

دکتر صفوی با اشاره به نقش ویژه دیپلماسی آب در ارتباط بین کشورها اظهار داشت: دیپلماسی آب نقش ویژه‌ای در تامین امنیت ملی و منطقه‌ای و توسعه سیاسی و اقتصادی و تعامل یک کشور با کشورهای همسایه خود دارد.

 همایش ملی دیپلماسی آب و فرصتهای هیدروپلیتیک غرب آسیا صبح امروز (سه‌شنبه 8 اسفند ) با سخنرانی دکتر صفوی رئیس همایش آغاز بکار کرد.

در این همایش دکتر صفوی  با موضوع مؤلفه های دیپلماسی آب سخنرانی کرده و به ارائه مفهوم دیپلماسی آب  ، سئوالات کلیدی در این زمینه ، امنیت دیپلماسی  عمومی و قدرت نرم در پیشبرد اهداف آبی ،نقش کلیدی و ویژه آب در قرن حاضربرای دولت ها - ارتباط امنیت ملی و منابع آب  و مولفه های دیپلماسی آب پرداخت.

دریافت فایل ارائه آقای دکتر صفوی در همایش ملی دیپلماسی آب و فرصتهای هیدروپلیتیک غرب آسیا