دوشنبه, 06 تیر 1401 09:44

شهيد چمران و شهيد صياد شيرازي به روایت سرلشکر صفوی - دانشگاه افسري و تربيت پليس - ویدیو

توصيف ويژگي هاي شهيد دكتر مصطفي چمران و بيان خاطراتي از ايشان و شهيد صياد شيرازي در جمع دانشجويان دانشگاه افسري و تربيت پليس امام حسن مجتبي(ع) فراجا.

 

 

خاطراتي از شهيد دكتر مصطفي چمران و شهيد صياد شيرازي